Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impulss

Alise Jēgere, Gints Dakša

1       2     3
   
4 5   6              
       
       
       
    7    
  8 9                  
       
      10            
       
11                      
   
  12              
   
 

Horizontāli
1.Ja divi vai vairāki ķermeņi iedarbojas ar spēkiem cits uz citu, tad pilnais ķermeņu impulss palielinās/samazinās/nemainās?
5.Sadursmes veids, kad abu ķermeņu impulsu vektori pirms sadursmes un pēc tās atrodas uz vienas taisnes.
9.Kā izpaužas spēka impulss.
10.Kādu fizikālu lielumu apzīmē ar p.
11.Spēka un tā darbības ilguma reizinājums.
12.Sadursmes veids, kurā saglabājas sistēmas kopējais impulss un kinētiskā enerģija.
Vertikāli
2.Kas piemīt visiem ķermeņiem?
3.Īslaicīga ķemeņu mijiedarbība, kuras rezultātā ķermeņa ātrums un virziens izmainās.
4.Impulss ir vektoriāls vai skalārs lielums?
6.Sadursmes veids, kad abu ķermeņu masas centri neatrodas uz vienas taisnes.
7.Sadursmes veids, kurā daļa enerģijas pārtop siltumā.
8.Sistēmas veids, kad ķermeņu kopējais impulss pirms un pēc sadursmes ir vienāds.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog