Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impulss

Arturs Beļajevs, Oskars Lamberts

1              
2  
3 4                 5
       
6         7        
    8              
       
       
  9         10            
     
11   12             13    
       
       
14         15   16          
       
  17                 18  
       
19                    
       
     
20               21        

Horizontāli
1.Ja sadursmē piedalās vairāki kustībā esoši ķermeņi, tad noteicošais ir ķermeņu ....... impulss.
4.Noslēgtā sistēmā ķermeņu impulsu vektoru summa ir ....... jebkurā šīs sistēmas ķermeņu mijiedarbībā.
6.Spēka impulss ir ....... ar ķermeņa impulsa izmaiņu.
8.Neēlastīgā sadursmē ķermeņi tiek pakļauti ....... deformācijai, ķermeņu sākotnējais ātrums strauji mainās līdz kļūst abiem ķermeņiem vienāds.
9.Kustībā esošam ķermenim piemīt impulss, kas ir vienāds ar tā masas un ātruma ....... .
12.Ķermeņa impulss ir ....... lielums.
14.Jo mazāks ir sadursmes, trieciena vai mijiedarbības ......., jo lielāka ir spēka iedarbība.
16.Lai apturētu kustībā esošo ķermeni noteiktā laika sprīdī, mums jāņem vērā ....... .
17.Impulsa nezūdamības likums raksturīgi izpaužas ....... kustībā.
19.Ja sadursmē abi ķermeņu masas centri neatrodas uz vienas taisnes, tad tā ir ....... sadursme, kura rezultātā izmainās ķermeņu kustības virziens.
20........ sistēmu veido tikai tie ķermeņi, starp kuriem notiek mijiedarbība.
21.Spēka impulss ir tā darbības ilguma (laika) un ....... reizinājums.
Vertikāli
1.Elastīgās sadursmēs saglabājas ne tikai sistēmas kopējais impulss, bet arī ....... enerģija.
2.Kas ir noteicošais, lai triecien spēks varētu deformēt kādu priekšmetu?
3.Noslēgtā sistēmā ķermeņu kopējais impulss pirms sadursmes ir ....... ar ķermeņa kopējo impulsu pēc sadursmes
5.Sadursmēm var būt dažādi veidi pirmais ....... sadursmes.
7.Neelastīgas sadursmes ir neglābjami ....... priekšmeti.
10.Sadursmēm var būt dažādi veidi otrais ....... sadursmes.
11.Lielāku impulsu var iegūt arī, pie nemainīga kustības ātruma ....... masu.
13.Ķermeņu impulss ir vektors, kas vērsts kustības ....... virzienā.
15.Kāds termins nosaka, kāds spēks būs jāpieliek, lai ķermeni izskustinātu?
18.Ikvienā sadursmē mainās ķermeņa kustības sākotnējais ....... .

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog