Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sadursmes un Impulss M.S.

Mikus Saule

Šī krustvārdu mīkla būs un ir viegla.

1
  2 3
4             5            
    6    
    7      
           
        8
9                      
         
         
       
10    
     
     
11              

Horizontāli
4..... impulss ir ķermeņa masas un ātruma reizinājums.
5.Formulā p =mv p ir ....
9.Spēka impulsa mērvienība SI sistēmā ir ....
11.Ķermeņi pēc trieciena atgūst formu ja sadursme ir .....
Vertikāli
1.Formulā p =mv v ir ....
2.Ķermenis pēc sadursmes neatgūst formu sadursme ir ....
3.Lidojums bija samērā ilgs, taču kāja uz bumbu iedarbojās tikai īsu mirkli. Šo spēka iedarbības laiku raksturo .... impuls.
5.Kas spēkam jāpārvar?
6.Noslēgtu sistēmu veido tikai tie ķermeņi, starp kuriem notiek ....
7.Noslēgtā sistēmā ķermeņu kopējais impuls pirms sadursmes ir .... ar ķermeņu kopējo impulsu pēc sadursmes.
8.Ja divu ķermeņu sadursme notiek uz taisnes, kas savieno ķermeņu masas centrus, tad tā ir.... sadrsme.
10.Formulā p =mv m ir ....

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog