Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzeja

Gatis Ozoliņš

1         2      
 
3               4
  5            
   
6              
    7
     
8              
9    
10             11      
       
       
     
   

Horizontāli
1.nozare, kurā pēta dzejoļos esošos uzsvarus, pantmērus un intonācijas !
3.Latviešu dzejniece ?
5.Bieži liriskā dzeja ir par pamatu ..... vārdiem !
6.Dzeja jeb ..... !
8.Dzejas pirmās izpausmes tiek saistītas ar Seno .... ?
10.Viens no dzejas žanriem !
Vertikāli
2.Dzeja ir ....... veids !
4.Dzeja ir ..... ?
7.Par latviešu mākslas dzejas aizsākumu tiek uzskatīts ...... krājums "Dziesmiņas" ( autora uzvārds )
9.Viens no nozīmīgākajiem latviešu dzejniekiem ?
11.Būtībā dzeja ir kā vārdu ....... kurā dzejnieks spēlējas ar vārdiem, lai radītu to !

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog