Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ktustvārdu mīkla

Katrīna

1
  2
3    
  4     5
6   7              
  8        
        9      
10                    
         
        11      
    12
  13        
   
14                  
   
15        

Horizontāli
7.Ļoti izplatīta firma.
9.No kā sastāv trešā daļa Latvijas.
10.Parāda tev laiku.
11.Vienīgā apdzīvotā planēta.
13.Vieni no jūras iemītniekiem.
14.Datora sastāvdaļa.
15.Kas tev vienmēr ir uzvilktas.
Vertikāli
1.Mīksts pūkains, bet mēdz būt arī bez spalvām.
2.izplatītākā meklētāj programma.
3.Kas pasniedz dažādus mācību priekšmetus.
4.Trešā zaļākā valsts.
5.Cilvēka labākais draugs.
6.Bez kā nevar iztikt.
8.Vagons kurš ser 100 ziloņu svarā.
9.Ar ko runā un ēd.
12.Dzīvnieks ar garu kaklu.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog