Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impulss un sadursmes. E.Z

Elīna, Zanda

1 2
   
3           4  
     
5 6      
  7                    
         
8                      
         
      9  
      10              
       
     
  11        
   

Horizontāli
3.Jebkurā sadursmē mainās ķermeņu sākotnējais ...............
7.Impulsa vienība ir masas un ātruma ................
8.Ķermeņa kopējo impulsu iegūst .......... visus mijiedarbībā iesaistīto ķermeņu vektorus.
10.Par kādu daudzumu reizēm dēvē masas un ātruma reizinājumu?
11.Automašīnai, kuras masa ir daudzkārt lielāka, lēni braucot, impulss būs ..............
Vertikāli
1.Kopējais impulss ............. , ja ķermeņu sistēma ir noslēgta, izolēta no apkārtnes, no citiem ķermeņiem.
2.Impulsiem ir divu veidu sadrusmes - Elestīgās un ...........
4.Elestīgās sadrusmes norise ir atkarīga no ..............
5.Daudzviet deformācijas nav lielas un notiek ...........
6.Impulss ir ............ lielums.
8.Ja ķermeņa ceļā ir šķērslis, notiek ...........
9.Elestīgā sadursmē būtisks ir gan ķermeņa ............. , gan tā masa.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog