Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla.

1 2      
 
  3
  4   5        
     
6 7                          
     
  8               9
     
10     11   12   13  
      14                  
         
         
15                      
     
16                
  17        
18            

Across
1.Kā sauc skaņdarbu, kas paredzēts izpildījuma tehnikas uzlabošanai?
4.Kā sauc mūzikas instrumentu kurš ir radniecīgs trompetei tikai ar maigāku tembru?
7.Kas ir dinamika?
8.Metāla pūšamais instruments?
10.ļoti ātri? /mūz. termins/
14.Kā sauc melnādaino reliģiskās dziesmas?
15.Kā sauc muzikas stilu kas 19. gadisimtā valdīja rietumeiropā?
16.skumji, bēdīgi? /mūz. termins/
17.plaši, ļoti lēni? /mūz. termins/
18.Lietuviešu pūšamais instruments?
Down
2.augsta vīriešu balss?
3.... ir ātrums kādā sarakstīts skaņdarbs vai dziesma.
5.Kā sauc ātrus skaņas atkārtojumus?
6.... ir cilvēka balss vai mūzikas instrumenta īpašā nokrāsa.
9.... ir augstums kura sarakstīts skaņdarbs vai dziesma.
11.Kā sauc solo instrumentu kuru visplašāk izmanto džezā
12.koka pūšamais instruments?
13.... ir skaņdarba dziesmas vadošā balss.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog