Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3 4            
     
5      
6                  
    7  
     
8                    
9    
10                  
    11        
12                
   
  13  
14   15  
  16                    
     
    17          
18                
  19              
     
20              

Horizontāli
4.Kas uzrakstija "Jorens kokā kāpējs''
6.Kurā tēlaini atveidots personiskās izjūtas, norises, pārdomas.
8.Daiļdarba sastāvdaļu mērķtiecīgs saistījums un izvietojums.
10.Cilvēks, pēc kura parauga veidots kāds literārs tēls.
11.Kāds ir R. Blaumaņa mājas nosaukums.
12.Mērķtiecīgs patskaņu un divskaņu atkārtojums
16.Kurā autors iepazīstina lasītājus ar personām un apstākļiem.
17.Kuram raksturīgs spraigs sižeta risinājums ar neparastu notikumu centrā.
18.Kas uzrakstīja ''nāves ēnu''
19.Aspazijas dzimtās mājas nosaukums.
20.Kas uzrakstīja ''Gaismas pils''
Vertikāli
1.Pārnesums uz līdzības pamata
2.Divzilbju dzejas ritms, kura pēdā 1. zilbe ir neuzsvērta, 2. zilbe uzsvērta.
3.Rainim visas lugas ir...
5.Visa tēlojamā aina jāsaprot pārnestānozīme
7.Mērķtiecīgs noteiktu līdzskaņu atkārtojums
9.Kurā tēlu kopskaits ir neliels.
13.Stāstījums prozas darbā trešajā (viņš) vai pirmajā (es), retāk otrajā personā (tu)
14.Viena varoņa runa literārā darbā.
15.Divu personu runa.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog