Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Skaņa

1 2
3                        
   
4 5     6
    7                
8                
         
9     10              
         
     
  11               12 13
14        
  15                         16
  17        
18                   19      
             
      20                  
           
       
21           22          

Horizontāli
3.Katram ķermenim noteikta, tam raksturīga frekvence.
7.Svārstību skaits sekundē.
8.Frekvences mērvienība.
9.Skaņas skaļuma mērvienība.
11.Svārstību max novirze no līdzsvara stāvokļa.
15.Ķermenis, kas rada skaņu.
18.Ļoti augstas frekvences (vairāk par 20 kHz) elastīgās svārstības gaisā vai citā vidē
20.Ātras svārstības, trīcēšana. (daudzsk.)
21.Ja šķidrumos un gāzēs daļiņu sablīvējumi un izretinājumi pārvietojas noteiktā virzienā, rodas ....
22.Svārstības, kuras iespējams dzirdēt (no 16 Hz līdz 20kHz)
Vertikāli
1.Skaņas lēna norimšana daudzkārtīgas atstarošanās procesā slēgtā telpā.
2.Svārstību amplitūdas ievērojama palielināšanās ārējo spēku iedarbībā.
4.Aizžogojums, kas kavē brīvu pieeju.
5.Noteikta augstuma dzirdamā skaņa.
6.Skaņas nokrāsa, kas raksturīga katrai balsij vai instrumentam.
10.Zemfrekvences (mazāk par 16Hz) elastīgās svārstības gaisā vai citā vidē
12.Uzsūkšana, saistīšana.
13.Metode, ko lieto, lai ar skaņas palīdzību noteiktu objekta atrašanās vietu.
14.Vide, kur skaņa neizplatās.
16.Neregulāras skaņas svārstības, kurām skaņas skaļums un frekvence mainās haotiski.
17.Ja skaņa atstarojas galvenokārt vienā virzienā, tad atstaroto skaņu var dzirdēt kā.....
19.Signālsvilpe, kas raida spēcīgas, spalgas, tālu dzirdamas skaņas.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog