Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impulss un sadursmes_1997

Eduards

1
 
2   3 4
       
       
       
5                                  
     
   
   
   
 
  6
 
7            
 
8                      
 
 

Horizontāli
5.Kustības enerģija?
6.Spēkaa momentu apzīmē ar burtu...?
7.Ķermeņa masas un ātruma reizinājums.?
8.Impulsa momenta vienība ir ...?
Vertikāli
1.Ķermenis neatgriezeniski deformējas, notiek enerģijas pārvērtības?
2.Uz ass nostiprināts ritenis ar tam pārliktu trosi?
3.Simetrisks ķermenis, kas var brīvi rotēt ap savstarpēji perpendikulārām asīm?
4.Ķermenis atrodas līdzsvarā ja vien spēka momenta summa pret rotācijas asi ir vienāda ar ...?
7.Masas punkta inerces momentu apzīmē ar burtu...?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog