Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sanija

1      
 
2                      
 
3 4            
   
5                      
   
6              
   
  7                
   
   
8        
 
9                

Across
1.Inerces mērs ir ķermeņa...?
2.Taisnlīnijas kustībā ķermeņa...... ir taisne.
4.Impulss ir .... masas un ātruma reizinājums.
5.Ap katru ķermeni pastāv... lauks.
6.Kustība pa riņķa līniju ! Apriņķošanas.......ir laiks, kurā ķermenis veic vienu pilnu apriņķojumu.
7.Padarītais darbs ir vienāds ar ....izmaiņām.
8.Ķermenis atrodis līdzsvarā , ja visu spēka momentu summu pret rotacjas asi ir vienāda ar ...?
9.Ķermenis ir ..... elastīgi , ja pēc ārēja spēka izzušanas tā iepriekšēj''a forma un izmēri atjaunojas.
Down
1.Berze ir pretestība kustībai, kas rodas kermeņie.....?
3......... ir elastības spēks, kas darbojas uz parauga šķeŗsgriezuma laukuma vienību.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog