Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Impuls un sadursmes-125

Klinta un Andrejs

1
2   3
     
4   5          
       
6                
     
7            
   
 
8                    
 
9                
 
 
10            

Horizontāli
5.Elestīgā sadursmē mainās tikai sadursmes partneru...
6.Elestīgā sadursmē naimainās arī .....enerģija
7.Spēka impuls ir spēka un tā darbības....reizinājums
8.Impuls ir ķermeņa masas un ātruma ...
9.Sadursmes,kurās darbojas tikai elestības spēks sauc par..
10.Kādu fizikālu lielumu apzīmē ar p burtu?
Vertikāli
1.Ja sadursme notiek uz taisnes ,kas savieno ķermeņu masas centrs ,tā ir ......sadursme
2.Divu ķermeņu elestīgā sadursmē kopējais impūls ....
3.Ja sadursme notiek starp diviem ķermeņiem kuru ātrumi vienādi V1=V2 ,lielāks impuls piemīt tam ,kuram ir lielāka ....
4.Kādu impulsu apzīmē ar F vektors delta t?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog