Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mūzika

Suzanna

Krustvārdu mīkla par mūziku

1 2
3                
   
4         5            
   
6                 7
   
8              
   
9              
 
10      

Horizontāli
3.Kāda ir Spāņu izcelsmes deja?
4.Kurai dejai ir taktsmērs 2/4 ar assu punktētu ritmu?
5.Kādai dejai ir taktsmērs 3/4 deja rada svētku noskaņu?
6.Kurā mūzikas virzienā izmanto eliktroniskos instrunentus?
8.Kāda deja radusies Polijā?
9.Kura deja bija tik stingra,ka radās nepieciešams pēc dejas skolotājiem?
10.Kura deja ir vienmēr sacensību programmā?
Vertikāli
1.Kāda ir sākotnēja franču deja?
2.Kāda deja radusies Čarlestonā?
7.Kura deja radusies Polijas novadā Mazovajā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog