Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Šaknys

1 2
  3  
     
4                        
     
     
     
5                    
     
     
6              
7  
8                          
     
   
    9 10
    11  
  12              
       
       
13                  
   
14  
 
 

Across
4.Koks skaičius yra π?
5.Kokia tai šaknis, kai skaičius, kurio kvadratas lygus skaičiui a?
6.Kaip dar kitaip vadinama "Y" kordinačių plokštumoje?
8.Keturkampis, kurio priešingosios kraštinės lygiagrečios, kas tai?
10.Kokia raide koordinačių plokštumoje žymima vertikali ašis?
12.Kiek savybių turi kvadratines šaknys?
13.Koks būna neigiamo skaičiaus kvadratas?
14.Kokia raide koordinačių plokštumoje žymima horizontali ašis?
Down
1.Linija, jungianti vienodo geografinio ilgio ar pločio taškus žemėlapyje yra...?
2.Kokios figuros plota apskaičiuojame šia formule S=ah ?
3.Stačiakampis, kurio visos kraštinės lygios yra...?
7.Kokia trupmena trupmena nesirašo iracionalioju skaičiumi?
8.Trapecija kurios šoninės kraštinės lygios, vadinama...?
9.Kaip dar kitaip vadinama "X" kordinačių plokštumoje?
11.Paprasčiausias daugiakampis, turintis tris viršūnes ir tris jas jungiančias kraštines yra...?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog