Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
3             4   5                  
     
6   7     8     9        
      10 11    
12         13               14     15  
               
    16               17          
               
18 19                   20                      
21                  
  22                        
       
  23        
24                    
  25
26 27                  
28              
  29   30         31      
32                   33
      34      
  35 36         37    
38             39     40                
                 
                 
  41                  
      42              
43              

Horizontāli
3.poļu astronoms, kas ieviesa heliocentrisko atskaites sistēmu
5.enerģija, kas piemīt virs zemes paceltiem ķermeņiem
6.mūzikas instrumenta virstoņi
9.vienkāršais mehānisms
12.Likumu, elastības spēks ir tieši proporcionāls pagarinājumam, sauc par ......likumu
13.vielas stāvoklis
14.kustību kavē......
16.ierīce ar kuru mēra spēku
19.enerģija, kas piemīt kustībā esošiem ķermeņiem
20.fizikāls lielums, kas raksturo ātruma izmaiņu
21.inerces mērs
22.svārstību skaits 1 sek.
23.darba veikšanas ātrums
24.krievu zinātnieks, pirmais kosmonautikas teorijas pamatlicējs
27.kustība, kuras laikā ātrums nemainās
28.fizikāls lielums, kas raksturo kustības tempu
29.fizikāls lielums, kas mainās
32.daļiņu svārstības vidē
38.spēku, ar kuru Zeme pievelktās tuvumā esošus ķermeņus, sauc par......
40.skaņas intensitātes līmeņa mērvienība
41.masa tilpuma vienībā
42.zinātnieks, kas atklāja brīvās krišanas likumsakarības
43.laiks, kurā notiek viens pilns apgrieziens
Vertikāli
1.viļņu savstarpējā pārklāšanās vidē
2.vektors, kas vērsts no sākumpunkta uz galapunktu
4.zinātnieks, kas noteica gravitācijas konstanti
7.zinātne, kas pēta ķermeņu kustību
8.spēks, ar kādu ķermenis spiež uz balsta virsmu
10.pieņēmums
11.fizikāls lielums, kas nemainās
15.jaudas mērvienība
17.līnija, pa kuru pārvietojas masas punkts
18.zinātnieks, kas noteica jaudas mērvienību
25.pirmais cilvēks, kas veica lidojumu kosmosā
26.zinātnieks, kas ieteica spēku attēlot kā vektoru
29.sengrieķu zinātnieks, kas atklāja cēlējspēku šķidrumos un gāzēs
30.ķermeņa novietojuma maiņa laikā
31.maksimālā novirze no līdzsvara stāvokļa
33.nīderlandietis, kas 17. gs. izveidoja pirmo svārsta pulksteni
34.ASV zinātnieks, kas izmēģināja pirmo raķeti
35.spēka un pārvietojuma reizinājums
36.ķermeņa masas un ātruma reizinājums
37.trajektorijas garums
39.darba mērvienība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us