Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
  5              
6                
  7                              
       
    8 9 10
11                   12                 13
            14
    15     16              
17              
      18                
19                           20            
             
        21    
    22                     23
        24          
    25      
    26                   27   28
29       30          
        31      
32               33                  
         
  34            
35          
    36          
   
 

Horizontāli
5.garīgā kalpošana Visaugstajam Kungam Krišnas apziņā.
6.materiālistiska darbība, kas veikta darba augļu dēļ, un tās rezultāti.
7.Kunga Krišnas (Višnu) sekotājs Kunga Čaitanjas Mahāprabhu mācekļu pēctecībā.
11.garīgo skolotāju pēctecība kopā ar šīs tradīcijas sekotājiem.
12.garīgā kalpošana saistītajā dzīvē.
16.Vēdu pielikumi, kas vēstī par vēsturiskiem notikumiem. Tās ietver stāstus par Visaugstā Kunga dažādajiem avatāriem un sīkus norādījumus garīgās kalpošanas praksē.
18.svētas zīmes, ko bhakta ar māliem liek uz sava ķermeņa.
19.apzināšanās, ka «es neesmu šis ķermenis».
20.sandalkoks vai no sandalkoka pagatavota pasta.
22.ūdens, kurā mazgāta Dievība.
24.tas, kurš māca pats ar savu piemēru; īstens garīgais skolotājs.
26.Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē
30.reliģija; pienākums, sevišķi mūsu mūžīgās kalpa attiecības ar Kungu.
32.tie, kas zina Vēdas un var dot norādījumus sabiedrībai; pirmā no Vēdu sabiedrības četrām nodarbošanās kārtām.
33.Visaugstā Kunga Višnu jeb Krišnas bhakta.
34.Krišnam piedāvāts, svētīts ēdiens.
35.materiālās dabas īpašības.
36.svētais koks, kas ir ļoti dārgs Kungam Krišnam.
Vertikāli
1.mācekļu pēctecība, kuras locekļi ir īsteni garīgie skolotāji.
2.sanjāsī nūja.
3.garīgā iesvētība.
4.dvēsele.
5.garīgā kalpošana.
8.pārpasaulīga skaņa.
9.savienošanās ar Visaugsto Kungu, garīgi kalpojot.
10.«dižena dvēsele», cildens Visaugstā Kunga bhakta.
13.svētie raksti.
14.īpaša diena, kurā ieteicams vairāk kā parasti domāt par Krišnu. Vienpadsmitā diena pēc jauna, kā arī pēc pilna mēness. Šajā dienā jāatturas no graudaugiem un pākšaugiem.
15.garīgās kalpošanas sākuma stadijas vadošā prakse.
17.krellītes, kas sastāv no 108 lūgšanu zīlītēm, uz kurām tiek daudzināta Harē Krišna mahāmantra.
19.nevardarbība.
21.māla bungas, kas tiek izmantotas kopīgā Dieva svēto vārdu daudzināšanā.
23.Vēdu himnu pārpasaulīgā skaņa, kas var atbrīvot prātu no maldiem.
25.darbības, kas atbrīvo cilvēku no dzimšanas un nāves riteņa.
27.Visaugstā Kunga kalps.
28.Visaugstā Kunga zemākā, maldinošā enerģija, kas valda pār materiālo pasauli; arī stāvoklis, kurā mēs esam aizmirsuši savas mūžīgās attiecības ar Krišnu.
29.Visaugstā Kunga vārda un slavas daudzināšana; viens no deviņiem galvenajiem garīgās kalpošanas paņēmieniem.
31.Dieva neatņemamā garīgā daļiņa, kas atšķiras no rupjā un smalkā ķermeņa, atrodas būtnes sirdī un caurstrāvo ķermeni ar apziņu.
35.garīgais skolotājs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us