Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Opwarming van de aarde

1                   2              
 
 
 
 
3   4 5
6                    
       
       
       
       
7            
       
     
   
8            
   
   
   
9                    
   
   
10                                          
 

Horizontaal
1.een verandering in het klimaat die direct of indirect wordt toegeschreven aan menselijke activiteit
6.een ongelukkige gebeurtenis die door de natuur veroorzaakt wordt
7.de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel
8.oppervlakten van landgoederen of bosgebieden
9.gassen die warmte vasthouden en zo bijdragen aan het broeikaseffect
10.de oppervlakte aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl van een persoon, stad of land
Vertikaal
2.een andere energiebron dan: gas, olie, steenkool of splijtstoffen
3.wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur
4.het warm maken of worden
5.brandstoffen ontstaan uit resten van biologisch materiaal in het verre verleden.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us