Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

komputer

Karol Siwiec

Układanka informatyczna

1 2 3   4
5        
  6          
7      
8                    
   
9                  
 
 
10    
    11
     
      12 13 14
15                     16      
17          
         
       
18                    
     
  19              
   
20          

Poziomo
3.główny rekord startowy
5.format kompresji
6.Gdy napełnimy do końca kubek wodą, jest on ...
8.Rodzaj partycji, które można tworzyć na dyskach podstawowych
9.Jeden z najlepszych antywirusów
10.format programu WINRAR
15.czasowe odosobnienie plików
16.system plików
18.Rodzaj oprogramowania lub urządzenia zbierającego i przechowującego informacje o klawiszach naciskanych przez użytkownika komputera.
19.Program mający na celu wykorzystanie błędów w oprogramowaniu
20.Określenie oprogramowania
Pionowo
1.Program komputerowy, posiadający zdolność replikacji
2.Oprogramowanie, które umożliwia pobieranie informacji o użytkowniku bez jego wiedzy
4.Samo replikujący się program komputerowy, podobny do wirusa komputerowego.
7.rodzaj partycji, który można tworzyć tylko na podstawowych dyskach MBR
10.Narzędzie pomocne we włamaniach do systemów informatycznych
11.określenie wyróżnionego w jakiś sposób elementu prawa podmiotowego
12.logiczny, wydzielony obszar dysku twardego
13.kopia bezpieczeństwa.
14.system szyfrowania plików
17.Luka w zabezpieczeniach systemu utworzona umyślnie w celu późniejszego wykorzystania.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us