Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ESMAUL HUSNA

Rehberlik Çalışması

1       2 3        
  4          
      5      
  6     7  
    8      
9                
        10
     
11               12  
13     14        
  15                  
      16  
  17           18        
19              
  20 21    
22                   23        
         
        24        
25               26    
      27          
28               29      
    30          
  31            
   
    32         33
  34     35
  36             37  
    38            
         
39        
40     41      
42        

Across
1.Fiilen var olan ve varlığı hiç değişmeyen.
3.Gizli açık her sesi işiten.
4.Her türlü hatadan çok uzak ve pek temiz.
5.Affeden
9.Afetlerden salim kalan, kullarını selamete çıkaran.
11.Alemlerin sahibi ve mülkü devamlı olan.
14.Dilediğine zenginlik veren.
15.Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
17.Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi.
18.Her türlü mahlûkata münasip rızık veren.
19.Gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan.
22.Her hadisede büyüklüğünü gösteren.
23.Duaları kabul eden.
24.Her şeyi yoktan yaratan.
25.Bütün işleri yerli yerinde, dengeli olan.
27.Hakkı yerine getiren, hükmeden.
28.Bütün mahlukatın ihtiyacını karşılayan ve rızkını veren.
29.Dilediklerinin mertebesini yükselten.
30.Çok sağlam, pek güçlü
31.Dünyada bütün mahlukatına merhamet eden.
32.Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın en kapsamlı ism-i şerifi.
36.Güç ve kuvveti sonsuz.
38.Çeşit çeşit nimetleri karşılık beklemeden bol bol veren.
39.Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren. Nur olan.
40.Gerçek adalet sahibi.
41.Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
42.Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. Her şeyin içyüzünden haberdar olan
Down
1.Hayat sahibi.
2.Hem büyüklük sahibi, hem ikram sahibi. (3 Words)
4.Çok ikram edici
5.Her şeyi hakkıyla ve çok iyi bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
6.Evreni ve bütün olayları tek başına idare eden.
7.Her şeyin organlarını birbirine en uyumlu ve sistemli şekilde yaratan.
8.Bütün işleri hikmetine göre neticeye ulaştıran
10.Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan.
12.Canlıları öldüren
13.Çok zengin, hiç birşeye muhtaç olmayan.
16.Canlılara hayat veren
20.Dilediğini yaptıran, hükmüne karşı gelinmeyen.
21.Her türlü zorluktan kurtaran, çıkış kapılar açan.
22.Günahkarlara hakettikleri cezayı veren.
23.Alemlerin sahibi ve mülkü devamlı olan.
24.Hamd edilmeye ve övülmeye en çok layık olan.
26.Her şeyi afet ve belâdan koruyan, muhafaza eden.
28.Ahirette bilhassa müminlere merhamet eden.
31.Bütün varlıkları gözetleyen
32.Çok yüce.
33.Her şeyden önce var olan.
34.Her şeyi bütün incelikleriyle gören.
35.Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden.
37.Dilediklerinin mertebesini düşüren.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us