Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
    4 5  
6                           7
          8        
           
        9                     10
          11            
             
        12                     13    
               
          14                
        15    
16         17          
18           19
           
20     21                            
             
         
22             23                    
         
      24 25  
  26                       27              
         
  28                        
29            
   
30            

Across
6.Яка наука вивчає взаємодію окремих економічних суб'єктів та досліджує механізм функціонування конкретних ринків?
8....- спосіб взаємодії економічних суб'єктів, який ґрунтується на ціновій системі та конкуренції.
9....- це ринковий вираз потреби, що полягає в бажанні та здатності економічних агентів представити товари для продажу на ринку.
11.Неякісний товар, для якого ефект доходу переважає над ефектом заміщення, називається товаром?
12....- обсяг товарів, який виробники можуть і бажають виготовляти та продавати за ринковими цінами в даний час.
14.Наука про економічні системи?
16....- це ринковий вираз потреби, який є бажанням і здатністю людей купувати блага.
21.Підхід який виходить з того що раціональний споживач знає чого він бажає, може порівнювати набори товарів і обирає кошик ,якому віддає найбільшу перевагу?
22.Неособова форма комунікації , що здійснюється через мережу платних засобів поширення інформації із чітко зазначеним джерелом інформації?
23.Процес створення нового капіталу , який вимагає витрат фінансових ресурсів?
26....-чутливість однієї економічної змінної до зміни іншої економічної змінної, її здатність реагувати, на цю зміну?
27.Лінія, яка відображає затрати капіталу та праці, при яких витрати виробництва залишаються незмінними ?
28.Чинник економічного прогресу?
29.Як називається умовна одиниця виміру корисності?-
30.Еластичність попиту відносно ціни -...?
Down
1....- досить поширена модель ринку. Виникає за таких обставин: 1) утворення великих фірм за рахунок поглинання конкурентів; 2) злиття фірм, що дає більшу економічну владу, вищі можливості контролю за цінами, а також виграш при оптовій закупці ресурсів.
2.Економісти, які думали про збагачення ?
3.Для яких товарів коефіцієнт перехресної еластичності має від'ємне значення?
4.Яка еластичність попиту - визначає ступінь чутливості споживача попиту на один товар (х) залежно від ціни на інший товар (у)?
5.Засіб, який застосовують у економічному дослідженні?
7.Усі фізичні й духовні відчуття людини певної необхідності, які можна задовольнити за допомогою товарів і послуг?
10....- за визначенням класичної економічної теорії один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому.
12.Цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому?
13.Сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл, споживання?
15.Витрати які фактично оцінюють витрати факторів виробництва у формі прямих платежів?
17....- самостійний суб'єкт ринку, до складу якого входить урядові установи, що здійснюють економічну і юридичну політичну владу для забезпечення умов господарювання усіх суб'єктів мікроекономіки
18....- це крива, що відображає альтернативні варіанти ресурсів, які використовуються для виробництва певного обсягу продукції.
19.Набір з однаковим рівнем коросності називається набором?
20.Хто у своїх працях акцентував увагу на відносинах і суперечностях між двома класами: капіталістами і робітниками?.
22.праця,капітал, підприємницькі здібності усе це є-... .
24.Яка еластичність - є відносна зміна попиту при нескінченно малій зміні ціни?
25.Об’єкти продажу у вигляді дій та вигод?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us