Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tablice, oblak

G.Š.

Križanka z izrazi, ki smo jih uporabljali pri današnji vaji s tablicami.

1 2 3 4
5        
6                  
         
         
       
       
7                          
       
8              
     
9                    
     
   

Across
6.Operacijski sistem, ki smo ga uporabljali na tablicah.
7.Aplikacija, ki omogoča glasovni narek besedila.
8.Google Translate je le eden od programov, ki nam omogoča prevajanje v različne ________.
9.Googlov prevejalnik: Google _________
Down
1.Googlov spletni oblak.
2.Aplikacija, ki zmore prepoznati različne znamenitosti na podlagi slike in nam poda informacije o njih.
3.ES File Explorer File Manager-jem smo poiskali ___________.
4.Ko datoteko pretvorimo iz ene oblike v drugo lahko pride do
5.Ko prvič odpremo aplikacijo Google Prevajalnik se nam odpre uvodna _______

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us