Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Klīniskās psiholoģijas termini

Angelika

Termini

1
  2
  3                  
4    
5              
  6             7
8   9    
10       11    
12                               13          
               
             
      14                          
               
            15   16
          17                        
                 
             
      18                      
       
19   20      
21                   22       23  
          24                    
25                      
  26                    
       
  27              
     
28                  

Horizontāli
3.Kā sauc tukšu spriedelēšanu?
5.Klusēšana.
6.Pilnīgs vienaldzīgums.
12.Kas raksturīgs uzmanības nenoturības gadījumā?
13.Zudušas sāpes (var durt, kniebt..)
14.Jautā nevietā, atbild vienu un to pašu.
17.Viegls apdullums?
18.Pārāk liela griba, rosīšanās.
21.Pazemināta un gausa griba.
24.Kā sauc jēdzienu, kad pārāk daudz atceras?
25.Nemierīgs, haotisks, pēc traumām, insulta.
26.Nomākts garastāvoklis, dusmīgs, ļauns.
27.Gribas zudums, kopā ar depresiju.
28.Nosauc miega traucējumu?
Vertikāli
1.Neatbilstošas, aplamas domas.
2.Vienu un to pašu atkārto.Kas tas ir?
4.Noslēgta, vienpusēja domāšana.
7.Apkārtējās pasaules realitātes zudums.
8.Kļūdainas atmiņas rašanās. Nosauc jēdzienu?
9.Ko rada ilgtošs bezdarbs?
10.Tvana gāze, dabūja pa galvu. Kā sauc traucējumu?
11.ES atdalās,nejūt līdzi. sevis apziņas traucējums.Kas tas ir?
12.Nomākts garastāvoklis.
14.Nosauc atmiņas maldu.
15.Labs garastāvoklis.
16.Nevar izrunāt skaņas.
19.Grūti koncentrēties. Nosauc traucējumu?
20.Balss zudums uz laiku.
22.Pacilāts garastāvoklis.
23.Redz visu kā filmā, reāli tā nemaz nav. Kas tas ir?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us