Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ākīgi jautājumi

1
 
2   3
4       5       6            
     
7         8    
    9          
10      
  11   12              
13              
  14                    
  15    
      16      
17               18 19  
       
20                
  21                  
     

Horizontāli
4.Kādā „akā” glabājas nauda?
5.Kāds „nieks” sēž cietumā?
7.Kas runā visas valodās?
9.Kādas „eņģes” ir jūrā?
12.Kāda „lāde” ir garšīga?
13.Kurā pusē krūzītei ir osa?
14.Kāds „nieks” var pārraut ķēdi?
16.Kas tas ir - vecais vīrs pacelies, lai es tieku apakšā?
17.Kāds „āzis” dzied?
20.Kurš „pols” ir visiem dabujams?
21.Kāds „nieks” ir algots?
Vertikāli
1.Kādā „olā” var sēdēt?
2.Kurš „nags” ir mežonīgs?
3.Uzkāpj, iebāž, pačakarē, izvelk, nokāpj.
6.Kas ir starp dienu un nakti?
8.Kā sauc cilvēku, kurš runā arī tad, kad neviens viņa neklausās?
10.Kādas „ūsas” dzīvo ūdenī?
11.Mana tēva dēls, bet nav mans brālis. Kas tas ir?
15.Kādi „oļi” ir grāmatā?
18.Kāda krūzē nevar iesmelt ūdeni?
19.Kas visu mūžu atrodas kurvī?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us