Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fizika 10.klasei

Aija Plēsuma

Jēdzieni vidusskolas fizikas kursā

1
2  
  3  
    4                            
     
     
     
     
     
5                                       6 7
         
         
         
         
         
      8    
         
9                                                
         
         
         
         
       
     
 
 
 
10                                    

Across
4.Vektors, kas savieno trajektorijas sākuma un beigu punktu.
5.Fizikāls lielums, kas rāda, par cik lielu leņķi pagriešas rādiuss, kas vilkts no masas punkta, laika vienībā.
9.Veito apriņķojumu skaits laika vienībā.
10.Ātrums, ar kuru masas punkts pārvietojas pa riņķa līniju.
Down
1.Lielums, kas raksturo virziena maiņu.
2.Fizikāls modelis, kad var neievērot fizikāla ķermeņa izmērus.
3.Laiks, kurā pa riņķa līniju notiek viens pilns apriņķojums.
6.Līnija, pa kuru pārvietojas ķermenis.
7.Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņa ātruma izmaiņu.
8.Trajektorijas līnijas garums.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us