Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

mga pangkat etniko

Natasha Oberiano

1        
 
2          
 
3  
4          
 
  5 6
7              
     
  8          
   
9              
 

Across
1.kilala rin sila sa tawag na Apayao.
2.kilala sila sa kanilang katapangan at kahusayan sa pakikidigma.
4.nakatira sila sa mga bangkang bahay.
7.naninirahan sa liblib na pook ng Mindoro.
8.nakatira sa mga mabundok at mabatong lugar.
9.sila ay malumanay at malambing.
Down
1.sila ang gumawa ng rice terraces.
3.nakatira sa gilid ng lawa ng Lanao.
5.mahilig sila sa mga makukulay na damit at mga pampaganda.
6.matatagpuan sa Cotabato.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us