Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

LATVIJA

Zane.L.

1 2 3
4       5                            
       
     
    6      
     
    7  
      8       9
  10          
       
  11                              
     
  12   13                          
     
    14      
     
     
     
   
 
15      
 

По горизонтали
4.nacionālis kukainis
6.Latvijas ģērbonis
8.kāds jūras līcis atrodas blakus Rīgai?
10.Latvijas karogs
11.nacionālais putns
12.Kas ir Latvijas himnas autors?
14.Cik ir Latvijas kulturvēsturiskie novadi?
15.galvaspilsēta
По вертикали
1.Latvijas himna
2.nacionālais koks
3.Nacionālis parks
5.Kura karoga krāsa ir viss vairāk?
7.Kāda krāsa karoga nozīme-cēlums, atklātība
9.Lielākais ezers
13.nacinonālais zieds

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us