Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Total English pre-intermediate

Unit 2- Music

1 2
3 4               5        
6            
    7   8 9       10  
      11            
  12                
  13                 14   15
16 17           18    
            19     20      
      21                
22         23 24           25          
               
  26                   27            
  28      
29         30         31   32   33        
         
34   35   36   37                 38
39                        
        40                     41  
                 
          42                    
             
43               44      
    45               46          
  47          
           
  48             49          
       
50        
 

Across
4.jubiler
5.czujny,bystry
6.wiolonczela
9.efekt, skutek
11.trasa (koncertowa)
12.zespół (muzyczny)
13.meble
19.wsparcie
21.zapewniać, dostarczać
22.zmniejszać
24.fiasko, porażka
25.nastrój, humor
26.ludność
27.przedmieścia
28.szpieg
29.wygodne
32.organizacja charytatywna
37.godzina szczytu
39.na całym świecie
40.odpowiedni
42.konkurs
43.wpływać na coś
45.determinacja
48.środek przeciwbólowy
50.metro w Londynie
Down
1.ukończyć (studia)
2.śpiący
3.wynik, ocena
4.podróż
7.zamyślony
8.na boso
10.refren
14.słowa piosenki
15.różnorodne
16.przemówienie
17.dumny
18.wróg
20.ubóstwo
23.w szczególności
28.grać w filmie
30.wydać (album)
31.rozrywka
33.osiągnięcie
34.osoba dojeżdżająca do pracy
35.atrakcje turystyczne
36.pomysłowy, obdarzony wyobraźnią
38.występować
41.chwytliwy, wpadający w ucho
43.rozbudzony
44.skrzypce
46.nagroda
47.scena
49.na żywo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us