Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Edvards Grīgs

Amanda Cibule

1 2
3                      
   
4             5  
     
     
6     7      
8              
       
9      
     
10                    
     
   
11        
   

Across
3.Kas notika ar viņa bērniem ?
4.Kādu mūziku viņš gribēja rakstīt ?
7.Kā sauca viņa sievu ?
8.Kas bērnībā viņam interesēja ?
10.Uz kurieni Grīgs pārcēlās ?
11.Ar ko viņš bija kopā apglabāts ?
Down
1.Kāds viņa nāves cēlonis ?
2.Kurā vietā viņs ir miris ?
5.Cik gados viņš sacerēja pirmo dziesmu ?
6.Cik viņam bija bērni ?
9.Kur viņš ir dzimis ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us