Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Edvards Grīgs

Jurāns Krišs

1
2      
  3
4            
     
5         6  
     
      7
8                  
       
       
9                      
       
   
10                        

Horizontāli
2.Kur viņš iegādājās zemes gabalu?
4.Kur viņš tika apglabāts?
5.Kā sauc viņa sievu\māsīcu?
8.Kur viņš piedzima?
9.Kur viņš satika Nīnu?
10.Kad viņš saderinājās?
Vertikāli
1.Ar kādu radinieci viņš precējās?
3.Kur viņiem bij jaunā mājvieta?
4.Par kādu viņš instrumentspēli interesējas jau no bērnības?
6.Kur viņš iestājās konservatorijā?
7.Kāda bija kāzu dāvana Nīnai no Edvarda?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us