Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Edvards Grīgs

Madara&Estere ☺

1
2          
3 4  
5                      
     
    6               7
       
       
       
       
      8
     
9                
   
10                  
   

Across
2.kur viņš ir apglabāts?
5.kādās brīvdienās viņš saderinājās?
6.kādā konservatorijā viņš mācijās?
9.kādā mēnesī viņš tika uzņemts slimnīcā?
10.No kuras valsts ir Edvards?
Down
1.par ko strādāja viņa māte?
3.cik gadu vecumā viņš uzrakstija savu pirmo sacerējumu?
4.kāds ir viņa nāves cēlonis? plaušu...
7.ar ko viņš kopā apglabāts?
8.ko apceļoja Edvards un viņa sieva Nīna?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us