Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Tsetsa Tsolova Hristova

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

1 2
3 4   5   6
7                 8      
             
9                         10                
         
11                                 12     13
14          
    15        
      16                    
17                    
    18            
19                 20  
      21                  
  22         23
24 25   26                 27  
28                   29            
          30
  31         32       33                
    34         35        
36       37 38            
39                  
    40               41        
    42  
43     44   45 46        
  47                
     
  48            
 
49          

Across
7.Един от Галилеевите спътници
9.Място, откъдето идват кометите
10.Фаза на Луната, когато тя е между Слънцето и Земята
11.Движение, при което скоростта еднакво нараства
12.Най-малката градивна частица на елементите, която запазва техните химични свойства.
16.Мислена линия, която описват телата при своето движение
17.Планета джудже, носеща името на божество от "Великденските острови"
18.Най-отдалечената от Земята точка от орбитата на тяло, обикалящо около Земята.
19.Учителят на Александър Македонски
21.Датски астроном, чиито наблюдения помагат на Кеплер да открие законите за движение на планетите.
22.мерна единица за мощност
26.Дял от физиката, които изучава движението на телата като не се интересува от причините за това движение
28.Изменението на скоростта за единица време
29.мерна единица за за време
31.Английски учен, измерил плътността и масата на Земята
33.Най-близката до Земята точка от орбитата на тяло, обикалящо около Земята.
34.Родното място на Галилео Галилей
35.Най-високата точка от видимата небесната сфера
37.Пътя, изминат за единица време
39.Спътник на Марс
40.Работата, извършена за единица време
41.мерна единица за работа и енергия
43.Планета, известна с името "червената планета"
46.Преминаването на небесно тяло пред диска на далечна звезда.
47.откривателя на 1 принцип на механиката
48.Падаща звезда
49.Космически обект, излъчващ огромно количество енергия.
Down
1.Кой казва: "Аз видях надалече, защото стоях на раменете на гиганти"
2.Английски физик, открил закона за гравитацията
3.Родното място на Архимед
4.Разстоянието, което изминава светлината за една година.
5.Най-отдалечената от Слънцето точка от орбитата на тяло, обикалящо около Слънцето.
6.Съотношението между получената и отразената от дадено тяло светлина.
8.Движение по права линия, при което тялото за равни интервали от време изминава еднакви пътища
11.Вид телескоп, построен от Нютон
13.Количествена мярка за инертността на телата
14.Част от комета
15.Фигура с форма на 8-ица, която Слънцето описва в небето в течение на една година.
20.Най-близката до Слънцето точка от орбитата на тяло, обикалящо около Слънцето.
23.Учителят на Аристотел
24.Първият учен, доказал с помощта на махало земното околоосно въртене.
25.Частица-носител на гравитационното взаимодействие.
27.Неголямо планетоподобно небесно тяло, което се движи в орбита около Слънцето
30.мерна единица за сила
32.Дял от физиката, които изучава движението на телата като се интересува от причините за това движение
36.мерна единица за разстояние
38.Прибор за определяне на географската посока, обикновено използвайки земното магнитно поле.
42.Период на повтаряне на слънчевите затъмнения
44.Количествена мярка за взаимодействието на телата
45.Планета, известна с парниковия си ефект

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us