Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Atoms, Atoma kodols

Vladimirs Gluško

1 2             3        
4    
5                             6 7
         
    8 9      
          10    
      11          
  12                    
                 
             
             
13                               14    
             
           
15   16      
  17                          
       
  18           19                    
     
20             21              
   

Across
2.Kodolreaktors jeb...
5.dažu atomu kodolu spēja pašiem no sevis sabrukt, kā rezultātā veidojas jauni, atšķirīgi kodoli (vai arī mainās kodola iekšējā enerģija)
12.vielas pamatvienība, kuru pamatā veido atoma kodols, un tam savukārt apkārt riņķo negatīvi uzlādēts elektronu mākonis
13.Kā sauc fraņču fiziķi, kurš 1903. gadā saņēma Nobela prēmiju, par urāna savienojumu radioaktivitātes atklāšanu?
17.Šveiciešu fiziķis Volfgans Pauli ir formulējis vienu no galvenajām kvantu mehānikas likumsakarībām.Nosauc to.
18.elementārdaļiņas, no kurām sastāv hadroni ir?
19.atoma centrālā daļa, kurā koncentrēta tā masa.
20.atoma kodola sastāvā ietilpstošo elementārdaļiņu - protonu un neitronu - kopīgs nosaukums.
21.Atoma kodola sastāvā esošas daļiņas, kas ir bez lādiņa?
Down
1.kodolreakciju veids, kurā notiek atomu kodolu sadalīšanās mazākos kodolos
3.fizikas teorija, kas papildina un izlabo klasisko Ņūtona mehāniku, īpaši atomu un zematomu līmenī.
4.Kuras daļiņas massa ir apmēram 1800 reizes lielāka nekā elektronam?
6.process, kura laikā pretēji kodolu dalīšanās procesam notiek kodolu saplūšana
7.Kas tiek apzīmēts ar "Z" ķīmisko elementu pereodiskajā tabulā?
8.Radioaktīvās starojuma daliņas iedala trīs gruppās: alfa, beta un....?
9.Kuru lādiņu apzīmē ar "e"?
10.process, kurā no viena veida atomiem rodas cita veida atomi.
11.elektromagnētiskie viļņi ar viļņa garumu, kas ir mazāks kā rentgenstariem un kas veidojas radioaktīvās sabrukšanas rezultātā.
14.Negatīvi lādēts lādiņš ir?
15.Pozitīvi lādētā daļiņa, kas sastāv no trim kvarkiem?
16.adroni, jeb...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us