Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

krustvārdu mīkla

Siltums

1       2 3 4
       
5   6      
       
       
     
7                      
8    
9                         10
       
  11    
  12                      
       
    13                  
     
  14        

Horizontāli
1.Atjaunojamais enerģijas avots
5.Termoelektrocentrāles apzīmējums.
7.Vielas pāreja no gāzveida stāvokļa šķidrā.
9.Vielas pāreja no šķidra stāvokļa gāzveida stāvoklī.
12.Cietu vielu iztvaikošana.
13.Ierīce, ar ko nosaka ķermeņa temperatūru.
14.Fosilais kurināmais.
Vertikāli
1.Viela , kuras vārīšanās temperatūra ir 100 C.
2.Siltuma pārneses veids.
3.Siltuma pārneses veids ( šķidrumos un gāzēs).
4.Viena no temperatūru skalām.
6.Vielas īpatnējās siltumietilpības apzīmējums.
8.Ierīce, ar kuru var izmērīt ķermeņa temperatūru no attāluma.
10.Siltuma daudzuma mērvienība.
11.Vielas pāreja no cieta stāvokļa šķidrā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us