Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

krustvārdu mīkla

Siltums

1 2
3   4                  
      5
    6   7  
        8
      9    
      10      
             
             
           
  11                      
     
12     13          
     
14          
  15        
 

Horizontāli
3.Vielas pāreja no šķidra stāvokļa gāzveida stāvoklī.
6.Termoelektrocentrāles apzīmējums.
11.Vielas pāreja no gāzveida stāvokļa šķidrā.
13.Vielas pāreja no cieta stāvokļa šķidrā.
14.Atjaunojamais enerģijas avots
15.Fosilais kurināmais.
Vertikāli
1.Ierīce, ar kuru var izmērīt ķermeņa temperatūru no attāluma.
2.Siltuma pārneses veids.
4.Ierīce, ar ko nosaka ķermeņa temperatūru.
5.Cietu vielu iztvaikošana.
7.Vielas īpatnējās siltumietilpības apzīmējums.
8.Viena no temperatūru skalām.
9.Siltuma daudzuma mērvienība.
10.Siltuma pārneses veids ( šķidrumos un gāzēs).
12.Viela , kuras vārīšanās temperatūra ir 100 C.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us