Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Literatūras jēdzieni 6.klasei

Ingrīda Zilgalve

RISINI!

1 2
3               4
     
     
5                    
     
  6    
  7          
    8
    9 10  
      11    
        12        
       
       
13                      

Horizontāli
3.Ēka, kur notiek izrādes
5.Daiļdarba daļu izkārtojums
7.Tautasdziesmu vācējs un kārtotājs
12.Jahtas nosaukums, kura no 2001.-2013.gadam veica ceļojumu apkārt pasaulei
13.Mēbele, kura veidota pēc K.Barona rasējuma, lai sakārotu tautasdziesmas
Vertikāli
1.Tēlainās izteiksmes līdzeklis
2.Autora sacerēts īss, trāpīgs teiciens
4.Atsevišķs elements tekstā
6.Īss teiciens par kādu īpašību vai parunu
8.Literārs sacerējums, kurā viss atklākas sarunās un rīcībās
9.Atjautīgi jautājumi, kas prasa atbildi
10.Folkloras sacerējumi, kas skaidro kaut kā izcelšanos
11.Daiļdarbā paustā pamatdoma

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us