Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

physics

Христо Даков

1       2            
  3 4  
5 6         7
8             9                          
             
    10                       11          
       
  12                     13            
      14
    15    
16                   17                
       
    18    
19       20   21     22
          23               24
25                        
26         27      
          28          
  29       30              
31                  
      32               33
        34  
35               36          
   
   
 
37          

Хоризонтално
1.Третата планета от Слънчевата система, единствената планета в която се смята, че има живот в нея ?
2.Физична величина и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал ?
8.Във физиката и механиката е мярка за количеството енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с помощта на сила ?
9.Вид радио антена, която може да бъде насочвана в определена посока. Използва се в радиоастрономията, за да регистрира радиоизлъчването на отдалечени астрономически обекти.
10.Представлява преносима сметачна машина, с помощта на която могат да се извършват математически изчисления ?
11.Най - голямата планета в слънчевата система ?
12.Клон на астрономията, който изучава преди всичко свойствата на астрономическите обекти във Вселената ?
13.Създател на теорията на относителността ?
16.Променливият ток се произвежда чрез електрически машини, които превръщат механичната енергия на въртене в електрическа енергия, използвайки принципа на индукция. Тези машини се наричат ... ?
17.Обекти по-малки от планетите и са съставени в значителната си част от неизменчиви минерали ?
19.Гравитационната сила съгласно закона за всеобщото привличане ?
23.Устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични или логически операции ?
25.Дял от класическата механика, който описва движението на телата, без да отчита причините за това. Изучава траекториите им като функция на времето ?
28.Естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи строежа и еволюцията на материалния свят. Тя е точна наука, защото търси количествено описание на природните явления. Тя се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания и подлежат на експериментална проверка ?
30.Скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа ?
31.Елементарна частица с нулев електрически заряд и маса в покой ?
32.Уред за наблюдаване на астрономически обекти ?
35.Той открива три от четирите големи спътника на Юпитер - Йо, Европа и Калисто. Четири нощи по-късно открива и четвъртия - Ганимед ?
36.Частица с положителен електричен заряд ?
37.Тела, съставени до голяма степен от различни видове лед. Техните орбити са високо ексцентрични ?
Вертикално
1.Небесно тяло, представляващо голямо кълбо газ ?
2.Най - малката планета в слънчевата система ?
3.Пространство обикновено се разглежда в три линейни измерения ?
4.сновно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континуум ?
5.Мярка за това колко близко или колко далече е едно тяло от друго ?
6.Четвъртата планета от Слънчевата система. Тя носи името на бога на войната от римската митология
7.Най - далечната планета от слънчевата система
12.Наука, изучаваща движението, строежа и развитието на небесните тела и цялата Вселена.
14.Звездни експлозии, пораждащи изключително ярки обекти, които постепенно избледняват в течение на няколко седмици или месеци ?
15.Едно от четирите фундаментални взаимодействия в природата , изразява в наличието на сила на взаимно привличане между всички материални обекти, които притежават маса ?
18.Физична величина, основно понятие във физиката, мярка за взаимодействието между телата ?
20.Електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон
21.Промяната във времето на положението (координатите) на материална точка спрямо избрана инерциална отправна система и се описва със законите на Нютон ?
22.Физична величина, характеризираща линейното измерение на даден обект ?
24.Скаларна физична величина, една от основните във физиката. Първоначално тя характеризира количеството вещество в едно тяло, което е мярка на способността на това тяло да оказва съпротива на приложена сила ?
26.Втората по ред планета от Слънчевата система ?
27.Оптичен увеличителен уред, който чрез система от лещи прави възможно наблюдението на отдалечени обекти едновременно с двете очи ?
29.Основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони ?
33.Векторна физична величина в кинематиката, която показва колко бързо се променя пространственото положение на една материална точка с времето относно избрана отправна система ?
34.Седмата планета от Слънчевата система. Тя е газов гигант и е трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата система.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us