Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

physics

Христо Даков

1
  2 3      
     
  4          
     
  5     6 7
8               9  
    10          
       
11               12            
      13
14                      
    15 16            
    17 18    
         
  19           20   21   22
        23                
24                                
      25      
  26                     27      
            28    
29   30           31        
  32                      
      33                  
    34 35                  
36                  
      37                      
      38      

Хоризонтално
3.Четвъртата планета от Слънчевата система. Тя носи името на бога на войната от римската митология
4.Най - голямата планета в слънчевата система ?
8.Създател на теорията на относителността ?
10.Небесно тяло, представляващо голямо кълбо газ ?
11.Устройство с общо предназначение, което може да бъде програмирано да извършва набор от аритметични или логически операции ?
12.Векторна физична величина в кинематиката, която показва колко бързо се променя пространственото положение на една материална точка с времето относно избрана отправна система ?
14.Дял от класическата механика, който описва движението на телата, без да отчита причините за това. Изучава траекториите им като функция на времето ?
16.Скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа ?
19.Тела, съставени до голяма степен от различни видове лед. Техните орбити са високо ексцентрични ?
23.Обекти по-малки от планетите и са съставени в значителната си част от неизменчиви минерали ?
24.Вид радио антена, която може да бъде насочвана в определена посока. Използва се в радиоастрономията, за да регистрира радиоизлъчването на отдалечени астрономически обекти.
26.Електромагнитно излъчване с дължина на вълната във видимия за човешкото око диапазон
30.Скаларна физична величина, една от основните във физиката. Първоначално тя характеризира количеството вещество в едно тяло, което е мярка на способността на това тяло да оказва съпротива на приложена сила ?
31.Физична величина, основно понятие във физиката, мярка за взаимодействието между телата ?
32.Физична величина, характеризираща линейното измерение на даден обект ?
33.Променливият ток се произвежда чрез електрически машини, които превръщат механичната енергия на въртене в електрическа енергия, използвайки принципа на индукция. Тези машини се наричат ... ?
35.Във физиката и механиката е мярка за количеството енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с помощта на сила ?
36.Физична величина и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал ?
37.Клон на астрономията, който изучава преди всичко свойствата на астрономическите обекти във Вселената ?
38.Третата планета от Слънчевата система, единствената планета в която се смята, че има живот в нея ?
Вертикално
1.Той открива три от четирите големи спътника на Юпитер - Йо, Европа и Калисто. Четири нощи по-късно открива и четвъртия - Ганимед ?
2.Най - далечната планета от слънчевата система
3.Единицата за дължина ?
5.Мярка за това колко близко или колко далече е едно тяло от друго ?
6.Естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи строежа и еволюцията на материалния свят. Тя е точна наука, защото търси количествено описание на природните явления. Тя се основава на теории, които дават ясни, измерими предвиждания и подлежат на експериментална проверка ?
7.Седмата планета от Слънчевата система. Тя е газов гигант и е трета по размери и четвърта по маса в Слънчевата система.
9.Елементарна частица с нулев електрически заряд и маса в покой ?
13.Най - малката планета в слънчевата система ?
14.Представлява преносима сметачна машина, с помощта на която могат да се извършват математически изчисления ?
15.Уред за наблюдаване на астрономически обекти ?
17.сновно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континуум ?
18.Промяната във времето на положението (координатите) на материална точка спрямо избрана инерциална отправна система и се описва със законите на Нютон ?
20.Пространство обикновено се разглежда в три линейни измерения ?
21.Едно от четирите фундаментални взаимодействия в природата , изразява в наличието на сила на взаимно привличане между всички материални обекти, които притежават маса ?
22.Оптичен увеличителен уред, който чрез система от лещи прави възможно наблюдението на отдалечени обекти едновременно с двете очи ?
25.Наука, изучаваща движението, строежа и развитието на небесните тела и цялата Вселена.
26.Звездни експлозии, пораждащи изключително ярки обекти, които постепенно избледняват в течение на няколко седмици или месеци ?
27.Втората по ред планета от Слънчевата система ?
28.Единица за маса ?
29.Частица с положителен електричен заряд ?
34.Основната градивна частица на веществото и се състои от плътно централно ядро с положителен електричен заряд, заобиколено от облак отрицателно заредени електрони ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us