Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mūzikas insrumenti

Andreas Artis Zeltiņš

1 2
3        
   
4         5  
  6 7          
8              
   
   
9           10  
     
11                      
 
12           13
   
14    
15                  
     
     
 

Horizontāli
3.Stīgu instruments ar 1 stīgu
4.Pūšamais mūzikas instruments, kuru plaši izmanto Skotijā
7.Stīgu instruments, ko spēlē ar lociņu, tam ir 4 stīgas
8.Viens no senākajiem koka pūšaminstrumentiem
9.Visplašāk pazīstamie un izmantotie plēvskaņi
11.Parasti no māla izgatavots, putnam līdzīgs mūzikas instruments
12.Parasti izmanto sportā
15.Līks zars, kuram gali savienoti ar auklu un pielikti klāt dažādas grabošas lietas
Vertikāli
1.Instruments, kas ir ļoti līdzīgs koklei, bet nav kokle
2.Neliela izmēra koka stīgu instruments
5.Dēlis, ar ko taisīt skaņas
6.Koka ierīce (parasti divas koka plāksnes) trokšņa radīšanai
10.No metāla darināts latviešu tautas mūzikas instruments ar koka spalu
13.Ragveida pūšaminstruments
14.Pūšaminstruments, ar kuru agrāk signalizēja

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us