Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Zoroastrisms

Polina Golubeva

1 2 3
4                
    5  
       
  6    
7                      
         
         
       
       
     
 

Horizontāli
4.Zoroastrismа pieņemšanas ceremonija
7.cilvēciskas personības attīstības septiņas pakāpes
Vertikāli
1.ikdienas pieckārtējs lūgšanu lasījums
2.reliģija un filozofija, kas balstīta uz mācību, ko piedēvē pravietim Zoroastram jeb Zaratustram
3.Zoroastrisma simbols
5.tur atrodas reliģijas lielākais centrs
6.zoroastrisma sekotāju nosaukums‎
7.Svēta zoroastristu grāmata

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us