Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eesti kaitsealad

Leia ristsõnasse peidetud kaitsealad! Leia punktiiridele sobivad sõnad!

1 2 3 4
    5            
       
    6    
7             8 9          
       
       
10                        
     
11           12  
   
13               14
     
     
     
15                      
     
     
16                          

paremale
5.Rahvuspark, kus on viis aastaaega. Viies on .............................. Külastuskeskus asub ..............................
7.Poolsaarel paiknev looduskaitseala, kus lisaks loodusmetsadele kaitstakse ka rannaluiteid.
9.Looduskaitseala, mille nimi sisaldab taimenime, kus aga lisaks botaanilisele elurikkusele kaitstakse ka zooloogilist elurikkust, muuhulgas ka I kaitsekategooria alla kuuluvat ..............................
10.Looduskaitseala, kus asub kaunis Puhtu salumets ja Eesti liigirikkaim taimekooslus, milleks on ..............................
11.Väikseim ja lõunapoolseim rahvuspark. Külastuskeskus asub ..............................
13.Vanim rahvuspark. Külastuskeskus asub ..............................
15.Eesti suurim looduskaitseala, kuhu kuulub ka ..............................saar.
16.Looduskaitseala, kus lisaks metsale ja rabale kaitstakse ka nõmme ja liiviku ökosüsteeme.
alla
1.Looduskaitseala, kus kaitstakse jäänukjärvi, roostikke ja rannaniite. Seal teevad rändepeatusi ja pesitsevad paljud ..............................
2.Looduskaitseala, kus koos rikkaliku elustikuga kaitstakse ka Eesti endeemset taimeliiki, milleks on ..............................
3.Looduskaitseala, mille vapil on niidu-kuremõõk. Seal asub Tolkuse raba ja Eestimaa kõrgeim ..............................
4.Pandivere kõrgustiku jalamil asuv looduskaitseala, kus kaitstakse soode ja allikate ökosüsteeme.
6.Noorim rahvuspark. Külastuskeskus asub ..............................
8.Looduskaitseala, mille südameks on Nigula raba, kus kaitstakse aga ka niite ja tohutu ulatuslikku metsamassiivi.
12.Suur ja vesine looduskaitseala, kus asub Palupõhja looduskool. Selle looduskaitseala vapiloomaks on ..............................
14.Meresaartel olev rahvuspark. Külastuskeskus asub ..............................

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us