Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

"Kustība un spēks"

Aizpildīt krustvārdu mīklu BEZ GRĀMATAS. Šī ir par 1. nodaļu fizikas nodaļu "Kustība un spēks". Aizpildīt tukšās vietas. Ja nevar ierakstīt tukšajā vietā vārdu, tad pierakstīt blakus teikumam.

1 2
  3  
4 5                  
       
6                    
       
  7            
     
8              
9    
10 11    
       
12                      
     
      13
14                       15
      16    
  17              
         
    18        
19              

Horizontāli
5.Ja ķermenis atrodas atrodas šķidrumā vai gāzē, tad uz to darbojas augšup vērsts ........... jeb Arhimēda spēks.
6.Svārstību periods ir laiks, kurā ķermenis veic vienu pilnu svārstību. Svārstību .................. ir ķermeņa pilno svārstību skaits vienā sekundē.
7.Šūpojamies dēlis ir .......... , kam atbalsta punkts ir starp sviras pleciem.
8.Spēka vienība Starptautiskajā vienību sistēmā ir .......... ( ).
12............... spēka lielums ir atkarīgs no ķermeņu savstarpējā attāluma.
14.Atmosfēras spiedienu mēra ar ................... Gāzes spiedienu noslēgtos traukos mēra ar ................
17.............. mijiedarbība izraisa un uztur kustību vai arī maina kustības ātrumu.
18...........= masa * brīvās krišanas paātrinājums (P= mg)
19.Savienotajos traukos ............. līmenis ir vienāds, jo šajos traukos izlīdzinās šķidruma spiediens.
Vertikāli
1.Ja divi ķermeņi ............, tad spēks vienmēr darbojas uz abiem ķermeņiem.
2.................. likums: ............... šķidrumos un gāzēs visos virzienos izplatās vienādi.
3.................. ir spēks, kas darbojas uz atbalsta laukuma vienību. (p= F/S)
4.Ķermenis nogrimst, ja tā blīvums ir ............ par šķidruma vai gāzes blīvumu.
9.Ja kustības ātrums ir mainīgs, tad kustība ir ................... . / .................. kustība var būt paātrināta vai palēlināta.
10.Zeme pievelk visus tās esošu ķermeņus. Uz tiem darbojas Zemes pievilkšanas spēks jeb ........ spēks
11................. vilcējspēka plecs ir roktura garums, bet ceļamā smaguma plecs ir ruļļā rādiuss.
13.Lai salīdzinātu dažādas kustības, ir jānosaka kustības .............. .
15............ Ņūtons.
16.Līniju, pa kuru kustas ķermenis, sauc par trajektoriju. ......... ir trajektorijas garums.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us