Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla

fizika

1 2
3 4    
5                
       
  6              
     
7    
8               9 10  
    11        
  12                  
       
13                    
       
  14                    
       
15                      
   
16          

Horizontāli
5.Fizikāls lielums, kuru apzīmē ar burtu V.
6.Vide ,kurā neizplatās skaņa.
8.Ierīce ,ar kuru var izmērīt apgaismojumu.
11.Viens no vielas agregātstāvokļiem.
12.Viela, kurai nav noteikta tilpuma un formas.
13.Parādība, kad vielas molekulas sajaucas pašas no sevis.
14.Svārstību skaits laika vienībā.
15.Laukuma pamatmērvienība.
16.Kas izplatās ar ātrumu 300000 km/s ?
Vertikāli
1.Frekvences mērvienība.
2.Lēcas , kuras izmanto tuvredzīgi cilvēki.
3.Molekulas sastāvdaļas.
4.Fizikāls lielums, kuru aprēķina masu dalot ar tilpumu.
7.Deformācijas veids ,kad ķermenis neatgūst sākotnējo formu.
9.Ierīce ,ar ko mēra ātrumu.
10.Ierīce , ar ko var izmērīt spēku.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us