Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Seno laiku mūzika

Jānis Lācis 9a

1 2
3 4 5    
6                  
    7            
         
8          
      9
10                  
      11
  12   13          
14                      
       
       
15                   16            
       
  17                        
        18 19
  20                 21  
         
         
  22                       23          
     
24              

Horizontāli
6.No saucieniem un intonācijas sāka veidoties....
7.Senajā Ķīnā vislielākā nozīme bija...
10.Kā sauc bēru dziesmas Senās Grieķijas eposos?
13.Kur iedvesmu smēlās Indijas senie tēlnieki un gleznotāji?
14.Kurš dzējnieks sarakstijis poēmu "Eneida"?
15.Kurš domāja, ka mūzika ir kosmiskās sakārtotības simbols?
16.Kristīgās baznīcas nešķirams skaņurīks.
17.Kur sākās mūzikas dalīšanās?
20.Kāda instrumenta pavadījumā skan carmina un carmina convivalia?
22.Romas impērijā radās jauns komēdijas veids, kāds?
23.Palīgskaņa kas izveidojas no 22 skaņām.
24.Dievs, kas izmantoja mūziku lai civilizētu pasauli.
Vertikāli
1.instruments ,kas ir liras paveids.
2.Romiešu lielākais nacionālais eposs.
3.Teātra mākslas veids, kas radās senajā Grieķijā. (Teātra laikā cilvēki smējās)
4.No kāda mūzikas instrumenta cēlies vārds "lirika"?
5.Romas zelta laikmeta viens no izcilākajiem dzējniekiem (87. - 54.g.p.m.ē.)
8.Senajā Ķīnā notis pierakstīja ar.....
9.Eiropas klasiskās mūzikas pamats ir no...
11.Karalis kura vārdā nosaukta spoža civilizācija.
12.Teātra mākslas veids, kas radās senajā Grieķijā. (Teātra laikā cilvēki iespējams sēroja)
15.Ērģeļu izgudrotājs.
18.Dzējnieks, kurš dzīvoja 495. - 406. g.p.m.ē. , un sarakstīja traģēdiju "Ķēniņš Edips"?
19.Kā sauc kāzu dziesmas, kas pieminētas Senās Grieķijas eposos?
21.Populārs strinkšķināminstruments Senajā Indijā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us