Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

7.klase

R.L 7.b

1
2                  
3  
  4  
      5
6                    
       
    7                  
       
     
  8              
   
9          
10              

Horizontāli
2.Kā sauc nogriezni, kas novilkts no trijstūra leņķa virsotnes pret pretējo malu un sadala leņķi divās vienādās daļās?
6.Kā sauc taisnā leņķa pretmalu?
7.Kā sauc vienādību,kas ir pareiza ar jebkurām mainīgo vērtībām?
8.Kā sauc malas, kuras veido taisnu leņķi?
9.Kā saucas informācijas attēlojums, kurā doti vairāki punkti, no kuriem daļa ir savienoti, daļa nav?
10.Kā sauc perpendikulu, kas vilkts no trijstūra virsotnes pret taisni, kura satur pretējo malu?
Vertikāli
1.Kas ir apgalvojums, kurā tiek salīdzināta divu lielumu savstarpējā vērtība?
3.Kā sauc nogriezni, kas savieno trijsūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu?
4.Kas ir divu attiecību vienādība?
5.Kā sauc leņķi, kura virsotne ir pretēja malai?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us