Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Austrālija

Ričards Zeļenskis

1
  2
   
3            
    4
    5 6  
7                    
        8  
    9          
  10                
     
  11          
     
  12                
     
13                  
 

Horizontāli
3.Austrālijas Nacionālais dzīvnieks
7.Sala pie Austrālijas
9.Pašreizējās ģenerālgubernātores uzvārds.
10.Austrālijas galvaspilsēta
11.Valsts valoda
12.Sala pie Austrālijas
13.Lielākā sala pasaulē
Vertikāli
1.Pilsēta Austrālijā, kurā ir visvairāk iedzīvotāju.
2.Okeāns, kas apskalo Austrāliju.
4.Populārākā vieta Sidnejā
5.Pilsēta Austrālijā, kurā ir vismazāk iedzīvotāju.
6.Klints, kas atrodas Austrālijā (ļoti populāra)
7.Aizņem lielāko daļu Austrālijā
8.Meitenes vārds, kurā nosaukta viena no Austrālijas daļām.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us