Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jona

1 2
3                      
     
    4          
  5        
    6 7  
8                        
         
9                
         
         
10          
   
11                    
 
12            

Horizontāli
3.Cik ilgi Jona bija zvēra vēderā?
4.Ko izsludināja Ninives ļaudis, kad uzzināja par Dieva nodomiem tos iznīcināt?
5.Ko Jona nolēma darīt, kad Dievs viņu uzrunāja?
8.Ko jūrnieki darīja, lai noskaidrotu, kura cilvēka dēļ sacēlusies vētra?
9.Transportlīdzeklis, ar kādu Jona devās uz Taršišu.
10.Kas aprija Jonu?
11.Jona sludināja, ka pēc ___ dienām Ninive tiks iznīcināta tās lielo grēku dēļ.
12.Kad Dievs apžēloja Ninivi, Jona kļuva ...
Vertikāli
1.Ko kuģa ļaudis izdarīja ar vainīgo?
2.Kādam augam Dievs lika izaugt vietā, kur Jona apmetās?
3.Augs nokalta, jo tam iedzēla...
6.Ko Jona uzcēla, izejot no Ninives, savā apmešanās vietā?
7.Pilsēta, uz kuru Dievs lika doties Jonam.
8.Ko Ninives ļaudis uzvilka mugurā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us