Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

дом

Ieva

1        
 
2              
 
3 4          
    5
     
6             7  
      8 9      
       
    10        
11        
       
12                
       
 
13            
 

По горизонтали
1.tradicionāla japāņu māja,
2.Ēka, kam apkārt uzbūvēts aizsargmūris. To apsargā apbruņoti cilvēki.
4.Liela parādes ēka, pārsvarā dzīvo augstdzimuši ļaudis
6.viegli pārnēsājama un uzceļama ēka, izmanto pārgājienos ar nakšņošanu
9.tradicionāla koka guļbūve Krievijā, īpaši lauku reģionos
10.no akmeņiem būvēta māja, būvē Kaukāza iedzīvotāji
12.Augsta ēka, stiepjas vairāku simtu metru augstumā, nav sastopamas Latvijā
13.Mājas piebūves, var būt vienā vai abos mājas sānos.
По вертикали
1.ēka, kas sastāv no vairākiem stāviem, piemēram, trīs, pieci u.c. stāvi.
3.Līdzīga būve teltij, bet būvēta no zariem, lapām, nav domāta ilgstošai dzīvošanai
5.tradicionāla ukraiņu, baltkrievu ēka. Jumts no niedrēm vai salmiem, māja no māliem.
7.Ēka, kas izbūvēta zem zemes, redzama tikai ieeja, pārējais pārklāts ar zemi
8.liela māja, ar daudzām istabām, pieder vienai ģimenei. Būvēta no dažādiem materiāliem.
9.no ledus taisīta ēka, būvē eskimosi
11.Māja uz riteņiiem

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us