Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Geomeetria, 5. klass

Anu Bachmann

1 2   3           4
     
5               6      
     
  7       8      
     
     
  9              
 
10 11  
12                  
   
  13      
   

Across
2.Nelinurk, mille vastasküljed on võrdsed.
5.Nurk, mille suurus on 180 kraadi.
6.Selle moodustavad kaks ühest ja samast punktist väljuvat kiirt koos tasandi osaga, mis jääb nende kiirte vahele.
7.Vahend, millega mõõta nurga suurust.
8.Võrdsete külgedega ristkülik.
9.Kolme punktiga määratud kinnine murdjoon koos tasandi osaga, mida see murdjoon piirab.
12.Kaht nurka on ........, kui ühe nurga haarad on teise nurga haarade pikendused üle nende ühise tipu.
13.Selle saame sirglõigu pikendamisel üle ühe otspunkti. Selle pikkust ei ole võimalik mõõta, sest sirglõiku saab pikendada üle ühe otspunkti lõpmatult kaugele.
Down
1.Nurk, mille suurus on 90 kraadi.
3.See tekkib, kui kaks punkti ühendada sirge joonega. Seda tähistatakse tavaliselt otspunktide järgi.
4.Kaks nurka, millel üks haar on ühine ja mille teised haarad moodustavad sirge.
10.Sirglõigu pikendamisel üle mõlema otspunkti saame ........ . Selle pikkust ei ole võimalik mõõta.
11.Kõige lihtsam geomeetriline kujund. Sellel ei ole mõõtmeid, st pikkust ega laiust.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us