Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Darbs un Enerģija

Oskars Jaunslavietis

Krustvārdu mīkla par tēmu "Darbs un Enerģija".

1 2
    3
     
    4  
5                  
     
6              
7 8      
9               10 11      
           
  12                    
         
      13
14       15  
      16                
17                      
     
18            
   
19             20      

Horizontāli
5.Ķermenis iegūst _________ enerģiju, atrodoties kāda spēka ietekmē.
6.Kā sauc spēku, kas kavē kustību?
9.Tvaika mašīnu, kuras tvaika enerģiju praktiski varēja pārvērst lietderīgā darbā radija?
12.Kāds spēks pastāv vienmēr? (Izņemot Berzes)
16.Enerģiju, kas piemīt tikai kustībā esošam ķermenim, sauc par __________ enerģiju.
17.Kurš izgatavoja pirmo automašīnu ar iekšdedzes dzinēja motoru 1886. gadā?
18.Kurš franču izgudrotājs 1769. gadā izmantojot Vata izgudroto tvaika mašīnu, pārsteidza sabiedrību ar tvaika pašgājēju?
19.Ko apzīmē apzīmējums "N"?
20.Jaudas vienība ir ____.
Vertikāli
1.Lietderības koeficients ir mašīnas lietderīgi izmantotās jaudas attiecība pret _____ jaudu.
2.Ķermeņa pilnā _________ enerģija ir kinētiskās un potenciālās enerģijas summa.
3.Kas bija atomisma idejas aizsācējs?
4.Kas konstruēja un patentēja pirmo iekšdedzes dzinēju?(Pilns vārds, uzvārds)
7.Ar graifsko paņēmienu var ērti aprēķināt spēka veikto _____.
8.Padarītais darbs ir vienāds ar ___________ izmaiņu.
10.Kurā tuksnesī, cīņā par ātruma rekordu autosportā virsskaņas ātrums tika sasniegts 1997. gadā?
11.Kurš skotu izgudrotājs uzlaboja T. Ņūkomena tvaika dzinēju, kas radīja būtisku pavērsienu rūpnieciskās revolūcijas gaitā.
13.Enerģijas vienība ir ______.
14.Kurš nīderlandiešu inženieris un matemātiķis, matemātiski pierādija, ka jāievēro nevis paši spēki, bet gan to projekcijas noteiktos virzienos?
15.Pa kuru no dotajām virsmām būs grūtāk stumt priekšmetu - Ledus vai Asfalts?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us