Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla Dabaszinībās

Roberts Zimins 6. a klase

1 2
  3   4
       
       
5               6 7  
         
8           9                  
     
10                     11
      12  
       
  13                                
         
    14            
15                        
         
    16                    
     
     
17             18                  
     

Horizontāli
5.Iedomāta līnija apkārt Zemeslodei, kas atrodas vienādā attālumā no Ziemeļpola un Dienvidpola.
8.Reljefa forma, kas paceļas augstu virs tuvākās apkārtnes.
9.Ierīce, kas paredzēta gaisa mitruma mērīšanai vai citu gāzu mitruma noteikšanai.
10.Parādība, ko izraisa elektrisko lādiņu kustībā.
13.Elektrība, kas plūst pa vadiem, jeb elektrisko lādiņu plūsma pa elektrisko ķēdi.
14.Degošs eļļains šķidrums tumšā krāsā, derīgais izraktenis, kas sastāv no ogļūdeņražiem un citiem piemaisījumiem.
15.Zemeslodes ūdens apvalks.
16.Vielas, ar kuru palīdzību var konstatēt kādu citu vielu klātbūtni, ķīmijā.
17.Vielu maisījumi, kuros pat ar palielināmām ierīcēm nevar saskatīt atsevišķu vielu daļiņas.
18.Debess un Zemes vai ūdens virsmas šķietama saskares līnija.
Vertikāli
1.Kādai vietai raksturīgi ilggadīgi laikapstākļi.
2.Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņu mehānisko mijiedarbību.
3.Zemes iežu apvalks, ko veido Zemes garoza un mantijas augšējais slānis.
4.Fizikāls lielums, kas raksturo, cik ātri ķermenis kustās.
6.Dzīvo organismu sugas, kuras sastopamas noteiktos vides apstākļos.
7.Matērijas veids, kura sastāv no atomiem.
10.Zinātnes nozare, kas pēta organismu un vides attiecības.
11.Dabas bagātības un dabas spēki, kurus cilvēks izmanto savām vajadzībām.
12.Vielas stāvokļa maiņa no šķidra uz gāzveida stāvokli.
13.Dzīvo organismu kopums noteiktā teritorijā kopā ar vidi, kas tos ietekmē.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us